Αύγουστος του 1917, θέα από την πάνω πόλη

Αύγουστος του 1917. Ο βαρδάρης φύσηξε κι ό,τι ήταν να κάνει το κανε. Η πόλη πάντα εκεί και μέσα από το ασπρόμαυρο γράφει τα χρώματά της.