Η Ρωμανού και η Φιλικής Εταιρείας από τον Λευκό Πύργο. Kατοχή