Τα νεόδμητα σουλτανικά στην Χαμηδιέ (Εθν. Αμύνης), σε λήψεις Zepdji