Το νοσοκομείο 424 όπως το ξέρουμε, σε λήψη Paul Zepdji