Εγνατία με Βενιζέλου – Στάσις 15. Υποχρεωτική

Βενιζέλου με Εγνατία.