Ακροπόλεως 120. Διατηρητέο και αποκατεστημένο

Τώρα Ακροπόλεως 120. Διατηρητέο και αποκατεστημένο. Από το Γ. Βελένης, Ιστορικές τομές στη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, στο: Θεσσαλονίκη 2.300 χρόνια, εκδ. Φίλων ΛΕΜΜ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 17-32. Από τον Βαγγέλη Καβάλα