Η στήλη θεσσαλονικο-γνωσίας στην εφ. Θεσσαλονίκη του 1963