Η στήλη θεσσαλονικο-γνωσίας στην εφ. Θεσσαλονίκη του 1963

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1106867509802881