Φωτογραφίζοντας το Γ' Σ.Σ.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/579357382553899