Σοβαραί αποφάσεις ... Οκτώβριος 1932

Οι χοροδιδάσκαλοι ... και 3ος χορός. Πικουί !