Ο Ι.Ν. της Παναγούδας, έτσι όπως τον είδε ο Gaston Chérau

Τον χειμώνα 1915-16

Στην αυλή του ναού.Αριστερά ο Γάλλος στρατιωτικός αυτό που βλέπει... ..είναι μια μαρμάρινη πλάκα με έναν γρύπα. Στο εσωτερικό του ναού. Η αναγνώριση του εσωτερικού του ναού έγινε από τον κ. Νικόπουλο. Και ο επισκοπικός θρόνος πάνω σε ιωνικό κιονόκρανο!