Χάρτης επιχώσεων από φερτά υλικά του Αξιού ανάμεσα 1889 και 1916

Χάρτης των επιχώσεων από φερτά υλικά του Αξιού (Vardar όπως εμφανίζεται στον χάρτη). Παρουσιάζεται η διαφορά μεταξύ του 1889 και 1916. Ο χάρτης έχει ημερομηνία 25/10/1919 Από τον Θεόδωρο Νάτσινα. Προέλευση το αρχείο Βενιζέλου http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=54885