Τα σπίτια απέναντι από το Παρθεναγωγείο επί της Φιλίππου