Παράκληση του Μουφτή για το ορφανοτροφείο Μιδάτ πασά

Παράκληση του Μουφτή Θεσσαλονίκης να μην επιτάξει η κυβέρνηση το ορφανοτροφείο Μιδάτ πασά. Αναφέρεται στο Ισλαχανέ. Από τον Θεόδωρο Νάτσινα Και η μεταγραφή της επιστολής: “Εξοχώτατον κ. Πρόεδρον Κυβερνήσεως και υπουργόν επί των Στρατιωτικών Επιτροπή επιτάξεως σχεδιάζει επίταξιν Μουσουλμανικού Ορφανοτροφείου Μιδάτ Πασά,ένθα διαιτώνται, εκπαιδευόμενα υπέρ 150 ορφανά διαφόρων της Μακεδονίας μερών. Επειδή ενεργουμένης τυχόν επιτάξεως, ευρεθήσονται εν οδοίς Θεσσαλονίκης άστεγα υπερεκατόν πεντήκοντα ορφανά, αδυνατούντα εξοικονομηθώσιν αλλαχού ελλείψει οικοδομών και διατρέχοντα ούτω κίνδυνον ολέθρου σωματικού και ψυχικού, πέποιθα δ' ότι η Σεβαστή Κυβέρνησις δεν θέλει αφίση έρημα και απροστάτευτα ορφανά τέκνα της εκτεθειμένα εις καταστροφήν, παρακαλώ βαθυσεβάστως εξαιρεθή οίκημα Ορφανοτροφείου εν γένει επιτάξεως. Διάπυρος ευχέτης Μουφτής Θεσσαλονίκης”