Λεωφ. Νίκης, κουρείο

βρέθηκε από τον Θόδωρο Νάτσινα εδώ: http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/27527675?width=1254&height=2400&html=y&fbclid=IwAR11nJ9ryo_Lb3CJH35ycFFYwO3GBlRY4KmuHX2hMW52QIbGOVwIWAQGFVU

Το κουρείο φωτογραφήθηκε το 1910 από τον Αμερικανό Theron J. Damon, (1883-1973).

Ο εντοπισμός και η συσχέτιση έγιναν από Μάρα Νικοπούλου