Από την Λυσίου και την Αντιπάτρου η Γαλιλαίου και το Αλατζά Ιμαρέτ

Από την Λυσίου πρώτα και μετά δυτικότερα από το ύψος της Αντιπάτρου, βλέπουμε την Γαλιλαίου και το Αλατζά Ιμαρέτ

Εδώ το Αλατζά Ιμαρέτ από την Αγ. Νικολάου